11. 6. 2019 - Platforma transferu znalostí

11. 6. 2019 - Platforma transferu znalostí

Inspirace ze zahraničí - panelová diskuse o příkladech dobré praxe ze zahraničí a inspiraci pro vlastní transfer na pracovištích AV ČR.

Pod záštitou RNDr. Hany Sychrové, DrSc. a prof. Ing. Josefa Lazara, Dr.

Téma

 • Zahraniční inspirace v oblasti transferu znalostí.

Obsah

 • V panelové diskuzi probereme, jaké jsou způsoby transferu znalostí v zahraničí, jejich financování či zakládání transferových pracovišť. Jak se dostat k výsledkům VaV a nakolik je kvalitní spolupráce s vědeckými týmy důležitá. V obecné rovině se také dotkneme zakládání a funkce firem spin-off.

  Kritická evaluace jednotlivých zahraničních modelů v českém vědeckém prostředí je důležitá, protože ne všechny modely mohou být aplikovány také u nás. Proč tomu tak je a jak by transfer podle vás mohl fungovat, to jsou otázky, které řeší nejeden transferář. Dokážeme se vůbec vyrovnat světovým hráčům? A pokud ano, kdy to bude?

  Výsledkem setkání bude návrh opatření, která by AV měla v nejbližších letech uskutečnit.

Pro koho

 • Pro pracovníky transferu znalostí z pracovišť AV ČR a všechny další, které transfer zajímá. 

Typ akce

 • Panelová diskuze
 • Moderátorem akce bude pan Dr. Ing. Petr Kubečka z Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Vstup na akci pouze po předchozí REGISTRACI. Kapacita sálu je omezena.

Kdy a kde

 • 11. června 2019
 • budova AV ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 205

Koordinátorka akceMonika Kukol′ Sochorová, +420 731 663 879

Program

8:30 - 9:15 Registrace účastníků

úvodní networking

9:15 - 9:30 Úvodní slovo

RNDr. Hana Sychrová, Dr.Sc

Prof. Ing. Josef Lazar, Dr.

9:30 - 11:00 Podstata transferu
Mgr. Otomar Sláma, MPA
 • Zahraniční modely TZT aplikované na Univerzitě Karlově
Mgr. Jaromír Zahrádka, Ph. D.
 • Nové kompetence pracovníků v projektovém řízení
Mgr. Pavel Juruš, Ph.D.
 • Hlavní překážky spin-off v našem prostředí
Mgr. Michal Beluský
 • Transfer v ETH Zurich
11:15 - 12:45 Širší souvislosti transferu
Mgr. Jiří Kolman, Ph.D.
 • Promarněné příležitosti ve VaV
Ing. Michal Košelja
 • Základní systémové neodstatky ve VaV
Ing. Petr Maršík
 • Překážky v legislativě
13:15 - 14:45 Podpora transferu v rámci výzkumné organizace
Ing. Aleš Hála
 • Důležitost kvalitního motivačního systému
Ing. Jakub Hruška
 • Využitelnost zahraničních nepřenositelných vzorů TZT
Ing. Lenka Scholzová
 • TTO v kontextu výzkumné organizace
15:00 - 16:30 Shrnutí a návrhy doporučení

Návrh opatření, která by měla AV ČR v nejbližších letech uskutečnit - konkrétní doporučení AV ČR ohledně legislativní činnosti a vnitřních předpisů.

Abstrakty

Panelisté 1. bloku
 • Mgr. Otomar Sláma, MPA

 • Ředitel ve společnosti Charles University Innovations Prague, s. r. o.
 • Case study CUIP (Charles University Innovations Prague, s. r. o.) na UK: Založení spin-off společnosti na Univerzitě Karlově za účelem podpory transferu znalostí a technologií. Proč se UK takto rozhodla a jak nyní vypadá schéma transferu znalostí a technologií na UK s ohledem na zahraniční funkční modely.

 
 • Mgr. Jaromír Zahrádka, Ph.D.

 • CEO a zakladatel společnosti i&i Prague, s. r. o.
 • Klasické pojetí transferu technologií představuje soubor služeb, které kancelář TT poskytuje vědeckým pracovníkům. V tomto pojetí je iniciativa téměř plně přenechána na původní skupině a předpokládá se, že z této skupiny vzejde také tzv. Project Champion, tj. projektový manažer dalších komercializačních aktivit nebo budoucí ředitel spin-off společnosti. Zkušenosti ze zahraničí (US, Izrael, UK, Německo, ...) ukazují, že pro oblast přírodních věd je pro jednotlivé vědecké pracovníky tento "přerod" z vědce na manažera velmi problematický z celé řady důvodů a klasický model je pak nefunkční (především pro tvorbu spin-off společností). Ukazuje se, že kompetence v oblasti projektového řízení a managementu inovačních projektů (a později spin-off firem) je třeba v týmech doplňovat z vnějšku. Prakticky lze tuto kompetenci zajistit větším zapojením zaměstnanců kanceláří TT (už nejsou pouze dodavateli služeb), případně zapojením externích manažerů. O zavedení takového modelu v ČR se již několik let snaží IOCB Tech i i&i Prague a začínají ho využívat i některá další pracoviště. Přímá aplikace zahraničních modelů ale není možná a je třeba hledat a rozvíjet vlastní cesty.

 
 • Mgr. Pavel Juruš, Ph.D.

 • Odborný pracovník výzkumu a vývoje Ústavu informatiky AV ČR
 • Kdy může být vhodným způsobem transferu znalostí a technologií založení spin-off firmy? Jaké jsou zkušenosti ze zahraničí? Kde jsou hlavní úskalí a překážky v našem prostředí?

 
 • Mgr. Michal Beluský

 • Právník, Centrum tranferu technologií AV ČR
 • Spolková vysoká technická škola v Curychu (německy Eidgenössische Technische Hochschule = ETH) byla založena v roce 1854 jako první spolková vysoká škola ve Švýcarsku. ETH Zürich je jednou z předních světových univerzit na poli technologií a přírodních věd. Pro období 2012 - 2013 získal ocenění jako 12. nejlepší univerzita na světě, 1. na evropském kontinentu a 1. z mimo anglicky mluvící země. Jaká je struktura a fungování jejich transferového centra?
Panelisté 2. bloku
 • Mgr. Jiří Kolman, Ph. D.

 • Vědecký tajemních Ústavu výzkumu globální změny AV ČR
 • Když se hovoří o transferu technologií, tak se nejčastěji mluví o komercializaci v podobě prodeje licencí či zakládání firem poskytujících nový produkt. Existují však i další způsoby uplatnění výsledků do praxe, přičemž i tato uplatnění jsou ku prospěchu všech zúčastněných. Velkou slabinou (nejen českého a evropského prostředí) je například nedostatečné zapojení výzkumných subjektů do mezinárodních programů realizovaných ve třetích zemích (např. rozvojová pomoc) či podpora tzv. veřejného inovativního zadávání. Příležitosti jsou promarněny a toto bohužel nebylo reflektováno ani v nejnovější vládní výzkumné strategii.

 
 • Ing. Michal Košelja

 • Odborný pracovník výzkumu a vývoje, Fyzikální ústav AV ČR
 • Ve svém příspěvku se bude soustředit na čtyři základní teze:
  1. Silné a slabé stránnky vědy, výzkumu a inovací v České republice (Technopolis 2011, první mezinárodní R&D audit ČR, se kterým se doposud MŠMT nevypořádalo).
  2. Základní vs. aplikovaný výzkum - charakteristika, nositelé, finanční zdroje.
  3. Zkušenosti z USA, potíže s případnou implementací poznatků R&D v ČR.
  4. Identifikace klíčových systémových nedostatků bránící zvýšit efektivitu transferu znalostí v ČR, formulace souborného návrhu k jejich možnému odstranění.

 
 • Ing. Petr Maršík

 • Vedoucí úseku transferu technologií, Biologické centrum AV ČR
 • Legislativní překážky pro domácí a zahraniční spolupráci veřejných výzkumných institucí a aplikační sféry. Mohl by být transfer znalostí a technologií v ČR rychlejší? Jaké překážky v oblasti legislativy považují pracovníci CTT za podstatné? Jakého pokroku bylo dosaženo, jaká je inspirace ze zahraničí (Dánsko a Finsko) a jaké kroky by mohly přispět k akceleraci transferu znalostí a technologií v ČR?
Panelisté 3. bloku
 • Ing. Aleš Hála

 • vedoucí Centra pro inovace a transfer technologií, Fyzikální ústav AV ČR
 • Pro získávání dlouhodobě kvalitních výsledků VaV je nezbytné navázání úzkých vztahů s výzkumnými pracovníky, případně je přímo zapojit do aktivit kanceláře transferu technologií. Motivační rolí VaV instituce je nabídnout a zprostředkovat výzkumným pracovníkům finanční i nefinanční motivační schémata. Získávání výsledků je dále podpořeno institucionálním systémovým nastavením motivujícícm výzkumné pracovníky ke generování aplikovatelných výsledků a jejich ohlašování. Služby kanceláře transferu technologií (ochrana IP, projektový management, marketing, právní podpora) tvoří součást motivačního systému pří získávání aplikovatelných a přenositelných výsledků do praxe.

 
 • Ing. Jakub Hruška

 • Specialista IP, Centrum transferu technologií AV ČR
 • Zahraniční modely přenosu znalostí do praxe jsou někdy adorovány, jindy přeceňovány. Americký či izraelský model se častso dává za nedostižný a nepřenositelný vzor. Přesto i zde existuje řada aspektů, které by bylo možné využít, ať již jde o podporu nefinanční stránky transferu (impact), výchovu k podnikatelskému myšlení, prostor pro vlastní výzkumné aktivity nebo hrdost na výsledky v praxi promítnutá do marketingu a PR instituce. tyto aspekty příkladů vybraných výzkumných institucí západního pobřeží USA chci vyzdvihnout ve svém příspěvku.

 
 • Ing. Lenka Scholzová

 • Vedoucí Centra transferu technologií AV ČR
 • Transferová oddělení v prostředí VVI obvykle vznikla dík kdotační pdpoře a zadání lidí s dobrou zahraniční zkušeností a dle ověřeného zahraničního osobu. Malý tým 5 osob v typickém složení. Bohužel v reálném prostředí našich pracovišť se takto vytvořená jednotka vmáčknutá do stávající organizační struktury ocitla v situaci: "ukaž, jak umíš plavat". Ověřené zahraniční modely TTO jsou organicky provázané na další podpůrné jednotky, které vyvářejí a podporují samotný transfer,. u nás tyto podpůrné jednotky buď chybí zcela, nebo jsou zaměřeny jinak, než na podporu transferu. V důsledku to vede k zahlcení pracovníků TTO činnostmi, které jsou sice pro transfer nezbytné, ale nejsou jeho esencí. Podívejme se na to, jak jsou fungující TTO v zahraničí implementována do organizačních struktur, na co navazují a co jim kryje záda.