Kurz základů vědecké práce v AV ČR - konaný v Brně
Kurz základů vědecké práce v Akademii věd ČR

Cílem kurzu je seznámit začínající doktorandy se základními principy prezentace výsledků vědecké práce a s dalšími důležitými skutečnostmi, které budou užitečné pro jejich vědeckou přípravu, neboť ve srovnání s mezinárodním kontextem je pociťována stále větší potřeba se systematicky věnovat přípravě doktorandů pro vědeckou práci.

Pro tyto účely připravila Rada pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR kurz určený především doktorandům, jejichž školitelé pracují v ústavech AV ČR; podle možností a zájmu je přístupný i doktorandům z vysokých škol, jejichž školitelé nejsou zaměstnanci AV ČR. Jelikož se jedná o obecný kurz, jehož náplň nebude zabíhat do specifik daného vědního oboru, nebudou doktorandi rozděleni do skupin podle své specializace. Jedním z pozitivních rysů kurzu se tak může stát vzájemné obohacování a ovlivňování doktorandů svými zkušenostmi z různých oborů.

Náplní kurzu jsou témata vycházející ze zkušeností získaných s organizováním třídenního kurzu podobného zaměření v GA ČR, dále obdobných kurzů, které probíhají v současnosti na některých vysokých školách a na základě studia podobných programů v zahraničí - např. v Karolinska Institut ve Švédsku.

Kurz základů vědecké práce v AV ČR je realizován jako týdenní kurz od 9.00 - 16.30 hod. v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, v zasedací místnosti 205, 2. patro, pro 25-30 doktorandů. Kurz je nepovinný a je přístupný pro doktorandy zdarma, na základě vyplněné přihlášky, kterou si lze stáhnout v souboru *.pdf, *.rtf, *.doc. Na závěr doktorand získá potvrzení o absolvování kurzu.

Posluchačům Postgraduálního doktorského studia biomedicíny je kurz uznán jako jeden z povinně absolvovaných kurzů studia.

V případě zájmu o kurz je potřeba zaslat řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku e-mailem na adresu: stara@kav.cas.cz nebo kzvp@kav.cas.cz.

Pokud využijete pošty, směřujte přihlášku na adresu:
Ing. Alice Stará,
Kancelář AV ČR,
sekretariát OV III,
Národní 3, Praha 1
110 00

Nedílnou součástí přihlášky je souhlas školitele s účastí doktoranda v kurzu.

Termíny Kurzu základů vědecké práce

Termíny Kurzu základů vědecké práce v roce 2023

Praha

leden: 23. 01. – 27. 01. 2023 Program kurzu  
květen: 22. 05. – 26. 05. 2023 Program kurzu  
říjen: 09. 10. – 13. 10. 2023    

Kurz základů vědecké práce na AV ČR je realizován jako týdenní kurz v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Kontaktní osoba:

Ing. Alice Stará
stara@kav.cas.cz
tel.: 221 403 273

Informace ohledně Kurzu základů vědecké práce, který se koná v Brně, najdete na této webové adrese:

 
Obsahová náplň kurzu a přednášející

Metodologie vědy
doc. PhDr. Nikolaj Demjancuk, CSc., FF ZUČ Plzeň

Etické principy ve vědecké práci
prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Základy bioetiky
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Vědecká komunikace a její psané žánry, techniky vědeckého psaní
Mgr. Petr Kaderka, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Publikování v časopise z hlediska editorské praxe
RNDr. Zdeňka Crkalová, MFF UK

Problematika hodnocení výzkumu
doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Rétorika a kultura mluveného slova
PhDr. Jana Vlčková, Ph.D., Pedagogická fakulta UK

Lektorské dovednosti – jak zaujmout a udržet pozornost svých posluchačů (seminář)
Mgr. Miloslav Hřebecký

Ukázka přednášky pro laickou veřejnost
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi

Duševního vlastnictví a jeho komercializace
RNDr. Petra Fousková, Ph.D., HARBER IP s.r.o.

Financování výzkumu, grantový systém v EU
Ing. Eva Hillerová, Technologické centrum

Grantový systém v ČR
Ing. Michal Pazour, Ph.D., Technologické centrum

Prezentace vědeckých výsledků formou plakátových sdělení
RNDr. Ivan Janda, CSc.

Bezpečnost internetu
Ing. Miroslav Indra, CSc., Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Informační zdroje pro vědu, výzkum a vzdělávání
Mgr. Iva Burešová, Knihovna AV ČR, v. v. i.

Academic Writing in English: Writing for the Reader
Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Rozbor a zhodnocení vybraných článků, rozbor a zhodnocení vybrané přednášky a posteru
(závěrečný „páteční“ studentský blok)
Mgr. Petr Kaderka, Ph.D., Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D.

Přihláška

Přihláška pdf - prihlaska_kzvp.pdf (95 kB)
Přihláška rtf - prihlaska_kzvp.rtf (13 kB)
Přihláška doc - prihlaska_kzvp.doc (28 kB)

Kontakt

Ing. Alice Stará
Kancelář Akademie věd ČR
sekretariát Rady pro spolupráci s vysokými školami
a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR
Národní 3
110 00 Praha 1

Tel.: (+420) 221 403 273
Fax: (+420) 221 403 522
E-mail: kzvp@kav.cas.cz


Kontakt pro Brno:

Ing. Irena Navrátilová
E-mail: navratilova@brno.avcr.cz
Tel.: 542212563
Fax: 542212562
http://www.brno.avcr.cz

Pokyny pro posluchače

Každý účastník by si měl připravit alespoň jeden z materiálů na praktické cvičení, které proběhne poslední den kurzu, tak aby si z návrhů mohli vyučující vybrat.
Na tématu materiálů nezáleží, nejlépe by měl být jeho autorem sám účastník kurzu, ale může to být i materiál z práce jeho kolegů. Je totiž zapotřebí, aby vybraný účastník o tématu něco věděl a mohl ho popřípadě úvodem krátce představit. Jde o tyto materiály:

Rukopis (počítačová verze) publikace v jazyce anglickém.

Rukopis (počítačová verze) publikace v jazyce českém.

Poster (plakátové sdělení), na jazyce nezáleží, vytištěný či v elektronické podobě.

Přednášky trvající 10-15 minut, přednesené v jazyce anglickém, českém.

U rukopisů dejte přednost textům dosud nepublikovaným, mohou být předvedeny i práce, které jsou v tisku nebo ty, které už vyšly. Je zapotřebí, aby byly ve formě, která se dá promítat daným zařízením, aby se diskuse mohli zúčastnit všichni posluchači.)