HR Award

HR Award

Evropská komise uděluje prestižní ocenění HR Award, plným názvem „HR Excellence in Research Award“, za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Cílem této iniciativy je zavedení strategické koncepce a moderních principů v řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Udělení certifikátu HR Award znamená pro instituci zvýšení kvality péče o lidské zdroje, zvýšení prestiže a atraktivity, mezinárodní uznání či bonifikaci v získávání finančních prostředků z grantů. Instituce, která chce ocenění HR Award získat, se musí přihlásit k principům zakotveným v „Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků“. Evropská charta pro výzkumné pracovníky je souborem obecných zásad a požadavků, které upřesňují odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatelů.

Oceněním HR Award je organizace identifikována jako excelentní pracoviště v oblasti lidských zdrojů, které současným i budoucím zaměstnancům zaručí, že výběrová řízení budou probíhat transparentně, že pracovní podmínky budou odpovídat evropským standardům, že bude dbáno na kariérní rozvoj i na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Získání HR Award je nejen známkou kvality, ale i trvalým závazkem pro pokračující rozvoj a vytváření příznivých podmínek pro pracovníky v instituci.

Věříme, že díky implementaci moderních HR principů vhodných pro akademické a vědecké prostředí dosáhneme významného pokroku v oblasti péče o zaměstnance a řízení lidských zdrojů, k čemuž jsme dospěli po široké diskusi a s vědomím toho, že SSČ není typickou vědeckou institucí a jeho cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. Jak a proč SSČ usiluje o prestižní ocenění HR Award za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí uvádíme v dokumentu „SSČ první volba“.

SSČ se k principům Charty a Kodexu přihlásilo dne 29. 10. 2020 s cílem získat ocenění HR Excellence in Research Award. Na základě diskusí s vědci, administrativními a technickými pracovníky byla provedena „GAP analýza“ a připraven „Akční plán“. Tento počáteční proces byl kontrolován Řídícím výborem. V listopadu 2021 jsme podali všechny dokumenty k posouzení žádosti o ocenění HR Award. V březnu 2022 jsme obdrželi zprávu o nutnosti provedení zásadní revize s lhůtou jednoho roku. Po široké diskusi, zda je reálné doporučení hodnotitelů splnit, bylo rozhodnuto snahu nevzdat, přepracovat strategii a o ocenění usilovat i nadále.

Tak či tak, dlouhodobý proces implementace byl v SSČ zahájen a některá ze stanovených opatřeních již byla splněna. Jednoduchý souhrn všech 21 opatření z Akčního plánu a jejich časový rámec najdete v dokumentu „Opatření v Akčním plánu“.

Držte nám palce!

 

SSČ první volba
Zpráva o činnosti
GAP analýza
Akční plán
Opatření v Akčním plánu

 

The Human Resources Strategy for Researchers
EURAXESS Česká republika
Charter and Code

Kontaktní osoba pro HR Award

Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy.

Mgr. Andrea Augustinová

+420 221 403 850

Vodičkova 40, 110 00 Praha 1