Výběrové řízení – ředitel pracoviště

Výběrové řízení – ředitel pracoviště

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště

Rada Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. (dále jen SSČ AV ČR) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště. 

Požadavky:

 • svéprávnost,
 • bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
 • vysokoškolské vzdělání ekonomického, právního, nebo manažerského zaměření,
 • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
 • nejméně pětiletá praxe v řídící pozici,
 • velmi dobrá orientace v prostředí vědy a výzkumu,
 • aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
 • morální bezúhonnost,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky).

Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.). 
                                        
Předpokládané funkční období: 1. 6. 2022 až 31. 5. 2027

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný životopis,
 • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci,
 • přehled dosavadní praxe,
 • koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště v pětiletém horizontu,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce1),
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.1).

1) Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb.

Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., doloží vybraný uchazeč k rukám předsedkyně AV ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele SSČ AV ČR, Národní 1009/3, Praha 1, 110 00.
                      
Přihlášky musejí být doručeny do podatelny SSČ AV ČR, Národní 1009/3 nejpozději do dne 21. 1. 2022 do 12.00.

Obálku označte nápisem Výběrové řízení – ředitel SSČ AV ČR.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště