Aktuální projekty

Aktuální projekty

Dětská skupina AV ČR – Ohm

Středisku společných činností AV ČR, v. v. i. se podařilo získat finanční prostředky z Operačního programu Zaměstnanost (Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/18_133/0014641).
Název projektu je Dětská skupina AV – Ohm.

Získané finanční prostředky budou využity na chod Dětské skupiny AV ČR – Ohm, která se nachází na adrese Pod Vodárenskou věží 271/2, Praha 8.

Cílovou skupinou projektu jsou zejména mladí zaměstnanci ústavů AV ČR, kteří se snaží skloubit svůj pracovní/akademický život s rodinným životem a jejich děti.

Dětská skupina AV ČR – Pluto

Středisku společných činností AV ČR, v. v. i. se podařilo získat finanční prostředky z Operačního programu Zaměstnanost (Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/18_133/0014593).
Název projektu je
Dětská skupina AV ČR – Pluto.

Získané finanční prostředky budou využity na chod Dětské skupiny AV ČR – Pluto, která se nachází na adrese Pod Vodárenskou věží 271/2, Praha 8.

Dětská skupina bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce.
Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Dětská skupina AV ČR – Dioda

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., se podařilo získat finanční prostředky z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (Reg. číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/21_083/0002337).

Cílem projektu je vytvoření zařízení péče o děti předškolního věku, nové dětské skupiny Dioda. Její kapacita bude 12 dětí do 3 let. Bude provedena stavební rekonstrukce v objektu Ústavu informatiky AV ČR (kde je zajištěn dlouhodobý pronájem) nalézajícího se v areálu ústavů AV a pořízeno vybavení DS. Účelem tohoto zařízení je péče o děti pracovníků ústavů AV ČR, jímž toto umožní včasný návrat z rodičovské dovolené, důležitý pro tyto odborníky a sladění jejich rodinného a pracovního života.

logo-eu-praha

Dětská skupina AV ČR – Molekula

Středisku společných činností AV ČR, v. v. i. se podařilo získat finanční prostředky z Operačního programu Zaměstnanost (Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/ 18_133/0014592).
Název projektu je Dětská skupina AV – Molekula.

Získané finanční prostředky budou využity na chod Dětské skupiny AV ČR – Molekula, která se nachází na adrese Vídeňská 1 056, Praha 4.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost, kdy příčinou problému je kromě jiného i nedostatečná nabídka služeb péče o dítě, příp. nedostatečná provozní doba zařízení či vysoká cena této služby.

Účelem tohoto zařízení je péče o děti pracovníků ústavů AV, jimž toto umožní včasný návrat z rodičovské dovolené, tak důležitý pro tyto odborníky, a sladění jejich rodinného a pracovního života.

Dětská skupina AV ČR – Viola

Středisku společných činností AV ČR, v. v. i. se podařilo získat finanční prostředky z Operačního programu Zaměstnanost (Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/18_133/0014643).
Název projektu je
Dětská skupina AV – Viola.

Získané finanční prostředky budou využity na provoz Dětské skupiny AV ČR – Viola, která se nachází na adrese Národní 1 011/7, Praha 1.

Cílovou skupinou projektu jsou zejména mladí zaměstnanci ústavů AV ČR, kteří se snaží skloubit svůj pracovní/akademický život s rodinným životem a jejich děti.

Dětská skupina AV ČR – Lvíček

Středisku společných činností AV ČR, v. v. i. se podařilo získat finanční prostředky z Operačního programu Zaměstnanost (Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/18_133/0014591).
Název projektu je
Dětská skupina AV ČR - Lvíček.

Získané finanční prostředky budou využity na provoz Dětské skupiny AV ČR – Lvíček, která se nachází na adrese Národní 1 011/7, Praha 1.

Dětská skupina bude sloužit rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce.
Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Regionem Renesance proti proudu času

Tento komplexní projekt, č. projektu ATCZ185, byl podpořen z prostředků EFRR v rámci programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika, tedy z prostředků Evropské unie. Jeho součástí je i dílčí projekt Severní brána do Geoparku Vysočina.

Předmětem projektu je vybudování geoparku v zámeckém parku Zámku Třešť. Geopark bude plnit jak funkci naučnou a vzdělávací, tak i působit jako atraktivita pro návštěvníky i místní.. V rámci projektu bude vytvořena naučná expozice v exteriéru. Exponáty budou rozmístěny po celém zámeckém parku a propojeny sítí pěších stezek a informačních panelů. Exponáty bude spojovat soustava cest, které budou za účelem dosažitelnosti exponátů upraveny a modernizovány. Vybaveny budou mobiliářem - lavičkami, umožňujícími klidnou a delší prohlídku exponátů, odpadkovými koši, apod. Budou tak vytvářet neformální naučnou stezku.

Revitalizace francouzského parku v areálu Zámku Liblice

Projekt spočívá v dosadbě lipové aleje, obnovení parteru, revitalizace svahu pod salla terrenou ve francouzském parku barokního zámku Liblice, Dřeviny i další rostliny byly voleny s ohledem na odolnost vůči měnícímu se prostředí, ale i s ohledem na zachování historického charakteru parku. Proto jsou výsadby parteru navrženy ve stejném rozmístění jako dosud. Vysazen bude pravidelně tvarovaný živý plot, mobilní zeleň umístěná v rozích parteru i kruhový květinový záhon ve středovém poli jakož i lipové aleje. Navržena je obnova svahu mezi salla terrenou a formálním parterem (výsadba růží). Součástí projektu je i následná péče.

Projekt byl podpořen z Národního programu životního prostředí a byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí (č. smlouvy 09641832)

Academic TTO

Vedoucí projektu:
Ing. Lenka Scholzová
tel: (+420) 221 403 890
e-mail: scholzova@ssc.cas.cz

Název projektu: Academic TTO

Řešení projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000626
Projekt v rámci výzvy: č. 02_16_014 - Budování expertních kapacit – transfer technologií v prioritní ose 2, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Popis, cíle a výsledky projektu:
Cílem projektu je připravit a implementovat dlouhodobě udržitelný systém budování expertních kapacit pro transfer znalostí a technologií v rámci Akademie Věd ČR. Půjde zejména o poskytování podpory v oblasti koordinace uplatňování výsledků vědy a výzkumu v praxi a otázek spjatých s ochranou duševního vlastnictví v podobě analýz, stanovisek a konzultací včetně systémových. Bude vytvořena mj. funkční databáze výsledků s aplikačním potenciálem. V projektu budou dále analyzovány potřeby pracovišť AV ČR a na tomto základě vytvořen unikátní systém dovednostních tréninků pro pracovníky AV ČR, kterých se transfer znalostí a technologií týká. Mezi klíčovou aktivitu patří i koordinace platformy pro pracovníky AV ČR, kteří tím získají prostor pro vyjádření, sdílení a řešení svých praktických otázek a reálných zkušeností a zvýší svou kvalifikaci v přenosu znalostí do praxe.

Očekávané výstupy projektu:

  • Vytvoření kurzu dovednostního tréninku
  • Proškolení administrativních a vědeckých pracovníků zabývajících se transferem znalostí a technologií
  • Srovnávací analýza stavu transferu technologií a znalostí
  • Směrnice
  • Databáze výsledků a kontaktů
  • Komunikační a marketingová strategie
  • Modulární výstavní systém

Partneři projektu:
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Projekt je řešen Centrem transferu technologií AV ČR.


Projekt Academic TTO je spolufinancován EU.

Rozšíření kapacity a transformace třídy Lvíček

Středisku společných činností AV ČR, v. v. i. se podařilo získat finanční prostředky na rozšíření předškolního zařízení se sídlem v budově „Viola“ z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (Reg. číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001299).

Účelem poskytované finanční podpory je navýšení stávající kapacity zařízení z 10 na 16 dětí a současně transformace tohoto zařízení na dětskou skupinu, kdy bude zajištěna péče i o děti mladší 3 let. Z těchto důvodů bude provedena stavební rekonstrukce v objektu příjemce na Národní třídě a zajištěno vybavení dětské skupiny.

Účel tohoto zařízení zůstává nezměněn – zajištění péče o děti pracovníků ústavů Akademie věd, jimž toto umožní včasný návrat z rodičovské dovolené, který je velmi důležitý pro tyto odborníky, a sladění jejich rodinného a pracovního života.

Vznik nových tříd zařízení Mazánek

Středisku společných činností AV ČR, v. v. i. se podařilo získat finanční prostředky z Operačního programu Praha – pól růstu ČR (Reg. číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001302).

Účelem poskytované finanční podpory je vytvoření nových tříd zařízení péče o děti předškolního věku, kdy vzniknou 2 nové dětské skupiny (dále DS) - pro 10 dětí nad 3 roky a pro 6 dětí do 3 let. Bude provedena stavební rekonstrukce prostor v objektu Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., na adrese Pod Vodárenskou věží 271/2, 182 00 Praha 8 (je zajištěn dlouhodobý pronájem) a pořízeno vybavení tříd DS.

Účelem tohoto zařízení je péče o děti pracovníků ústavů AV, jimž toto umožní včasný návrat z rodičovské dovolené, tak důležitý pro tyto odborníky, a sladění jejich rodinného a pracovního života.

FVE Mazanka

Předmětem projektu reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014273 je vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše objektu Hotel Mazanka, který slouží zejména jako ubytovací zařízení pro pracovníky ústavů AV ČR a v němž se nalézá i serverovna, využívaná Akademií věd. Celkový špičkový nominální výkon zařízení představuje 27,20 kWp. Vyrobená elektřina je určená pro vlastní potřeby a nahradí tak energii z neobnovitelných zdrojů.

EU_strukt_fondy