Informace o SSČ AV ČR

Informace o SSČ AV ČR

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Úplný oficiální název povinného subjektu:
  Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., zapsané v rejstříku veřejných výzkumných institucí
  pod spis. zn. č. 17113/2006-34/SSC.

 • Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
  Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., (dále jen SSČ AV ČR) bylo zřízeno s účinností od 1. 1. 2007 zákonem č. 341/2005 Sb., kterým bylo přeměněno ze státní příspěvkové organizace státu na veřejnou výzkumnou instituci a byla stanovena jeho působnost.
  Zřizovatelem podle zákona 341/2005 Sb. je Akademie věd České republiky.

 • Popis organizační struktury povinného subjektu:
  Organizační struktura SSČ AV ČR

 • Kontaktní poštovní adresa, telefon:
  Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
  Národní 1009/3
  110 00 Praha 1
  tel.: +420 221 403 111
  Recepce:
  tel: +420 221 403 238, +420 221 403 239
  Úřední hodiny pro osobní návštěvu: 8.00–17.30 hodin

 • Kontaktní údaje jednotlivých pracovišť SSČ AV ČR:
  Knihkupectví Academia Václavské náměstí – Václavské náměstí 34, 110 00 Praha 1
  Knihkupectví Academia Národní – Národní 7, 110 00 Praha 1
  Knihkupectví Academia Brno – Nám. Svobody 13, 602 00 Brno
  Konferenční centrum AV ČR – zámecký hotel Liblice – Liblice 61, 277 32 Byšice
  Zámecký hotel Třešť – Dr. Richtra 234, 589 01 Třešť
  Vila Lanna – V Sadech 1, 160 00 Praha 6
  Penzion Marna – Na Marně 931/9, 160 00 Praha 6
  Hotel Mazanka – Za Vodárnou 1/1013, 182 00 Praha 8

 • Způsob platby za poskytování informací:
  Bankovním převodem:

  číslo účtu: 123-246450247/0100
  Komerční banka, a. s.
  konstantní symbol: 0308
  variabilní symbol: doporučujeme uvádět IČO organizace nebo rodné číslo

  Osobně:
  ve finanční účtárně SSČ v sídle instituce č. dveří 203

  Poštou na adresu:
  SSČ AV ČR, v. v. i.
  Národní 1009/3
  110 00 Praha 1

 • Identifikační číslo organizace:
  IČO: 60457856

 • Daňové identifikační číslo organizace:
  DIČ: CZ60457856

 • Zřizovací listina:
  Rejstřík veřejných výzkumných institucí

 • Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
  1. poštou: SSČ AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3
  2. telefonicky: +420 221 403 111, +420 221 403 295
  3. e-mailem: ssc@ssc.cas.cz
   Poskytování informací se řídí platným sazebníkem – viz bod 16.

 • Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh nebo podnět či jiné dožádání anebo místo pro obdržení rozhodnutí:
  Úřední hodiny podatelny v budově Národní jsou následující: pondělí až pátek 8.00–⁠13.00, 13.30–15.00 hod.

 • Datová schránka ID 6vtfr9w

 • Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu – a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

  1. Odvolání:
   Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy SSČ AV ČR. Povinný subjekt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.

  2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:
   Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti SSČ AV ČR, nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně SSČ AV ČR, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti, nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace, nebo ode dne uplynutí lhůty pro rozhodnutí podle § 15 odst. 3 nebo pro vyřízení žádosti o informace stanovené v rozhodnutí podle § 16a odstavce 6 písm. b).

   O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

   Ostatní žádosti, návrhy a jiná dožádání jsou vyřizována v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a v souladu s vnitřními předpisy SSČ AV ČR.

 • Vzory formulářů:
  Žádost o poskytnutí informace
  Formulář pro podání opravného prostředku

 • Popis postupů:
  Postup při vyřizování žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

  Postup SSČ AV ČR při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
  1. SSČ AV ČR posoudí obsah každé podané žádosti a následně:
   1. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě: do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení, SSČ AV ČR žádost odloží,
   2. v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti SSČ AV ČR, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,
   3. poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových mediích.

  2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  3. Podmínky, za kterých je SSČ AV ČR povinno, nebo může požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.

  4. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní.

 • Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

  Právní předpisy související s činností SSČ AV ČR
  1. Zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
  2. Zákon č.283/1992 Sb., o Akademii věd
  3. Zákon o 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  4. Zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje
  5. Statut SSČ AV ČR
  6. Zřizovací listina

 • Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
  Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
  K nahlédnutí na sekretariátu ředitele v úředních hodinách 9.00–14.00 hod.

 • GDPR – Ochrana osobních údajů

Mgr. et Mgr. Zita Chmelíčková
+420 221 403 430
+420 732 378 756

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací

Zpráva Střediska společných činností AV ČR o poskytování informací za rok 2007
Zpráva Střediska společných činností AV ČR o poskytování informací za rok 2008
Zpráva Střediska společných činností AV ČR o poskytování informací za rok 2009
Zpráva Střediska společných činností AV ČR o poskytování informací za rok 2010
Zpráva Střediska společných činností AV ČR o poskytování informací za rok 2011
Zpráva Střediska společných činností AV ČR o poskytování informací za rok 2012
Zpráva Střediska společných činností AV ČR o poskytování informací za rok 2013
Zpráva Střediska společných činností AV ČR o poskytování informací za rok 2014
Zpráva Střediska společných činností AV ČR o poskytování informací za rok 2015
Zpráva Střediska společných činností AV ČR o poskytování informací za rok 2016
Zpráva Střediska společných činností AV ČR o poskytování informací za rok 2017
Zpráva Střediska společných činností AV ČR o poskytování informací za rok 2018
Zpráva Střediska společných činností AV ČR o poskytování informací za rok 2019
Zpráva Střediska společných činností AV ČR o poskytování informací za rok 2020
Zpráva Střediska společných činností AV ČR o poskytování informací za rok 2021
Zpráva Střediska společných činností AV ČR o poskytování informací za rok 2022
Zpráva Střediska společných činností AV ČR o poskytování informací za rok 2023

Informace poskytnuté na žádost

Odpověď 16. 3. 2022
Odpověď 11. 4. 2024
Odpověď 29. 4. 2024