Ukončené projekty

Dubová alej II

Dubová alej II     

Projekt (č. CZ.1.02/6.5.00/15.29614) byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cílem projektu je revitalizace a obnova aleje v zámeckém parku v Třešti a její uchování pro další generace, stabilizace stromů a zajištění provozní bezpečnosti v jejich okolí.
Celkovým cílem je tedy obnova a regenerace další části zámeckého parku. Projekt tak navazuje na předchozí již zrealizované projekty, zejména na projekt Revitalizace dubové aleje v zámeckém parku v Třešti.
 
Celkové způsobilé výdaje na akci činí 93 263 Kč, z toho je příspěvek fondu Evropské unie 69 947 Kč a příspěvek Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. 23 316 Kč.

Řídíci orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: STŘEDISKO SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ AV ČR, v. v. i.

Regenerace zeleně zámku Liblice, II. etapa - zámecká obora

Regenerace zeleně zámku Liblice, II. etapa - zámecká obora     

Projekt (č. CZ.1.02/6.3.00/12.17081) byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Cílem projektu je rekonstrukce nevhodných lesních porostů, tj. topolových a smrkových monokultur, na strukturu porostů, odpovídající místním a historickým podmínkám. Dalším cílem projektu je samozřejmě i péče o vysazenou vegetaci. Úkolem opatření je optimalizace porostní skladby. Přínos spočívá ve zvýšení ekologické stability a kvality krajinného rázu této oblasti.

Celkové způsobilé výdaje na akci činí 585 956 Kč, z toho je příspěvek fondu Evropské unie 448 256 Kč, příspěvek SFŽP ČR / státního rozpočtu 79 104 Kč a příspěvek Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. 58 596 Kč.

Řídíci orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: STŘEDISKO SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ AV ČR, v. v. i.

Vedoucí projektu:
Ing. Jan Škoda
e-mail: dsms@ssc.cas.cz

Regenerace zeleně zámku Třešť, AV ČR - II. etapa

Regenerace zeleně zámku Třešť, AV ČR - II. etapa     

Projekt (č. CZ.1.02/6.5.00/11.12229) byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cílem projektu je obnova dubové aleje v zámeckém parku v Třešti a její uchování pro další generace.
Účelem regenerace aleje je stabilizovat kompozici aleje a zajistit provozní bezpečnost stromů. Revitalizace tak zajišťuje stabilitu aleje a její provozní bezpečnost na další období.
 
Celkové způsobilé výdaje na akci činí 640 947 Kč, z toho je příspěvek fondu Evropské unie 408 093 Kč, příspěvek SFŽP ČR / státního rozpočtu 72 816 Kč a příspěvek Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. 160 038 Kč .

Řídíci orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: STŘEDISKO SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ AV ČR, v. v. i.

Vedoucí projektu:
Ing. Jan Škoda
e-mail: dsms@ssc.cas.cz

Revitalizace dubové aleje v zámeckém parku v Třešti

Revitalizace dubové aleje v zámeckém parku v Třešti     

Projekt (č. CZ.1.02/6.5.00/14.24695) byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cílem projektu byla obnova dubové aleje v zámeckém parku v Třešti a její uchování pro další generace. Cílem regenerace aleje bylo tak stabilizovat kompozici aleje a zajistit provozní bezpečnost stromů.

Celkovým cílem je tedy obnova a revitalizace další části zámeckého parku. Projekt tak navazuje na předchozí zrealizované příp. v současné době realizované projekty.
Celkové způsobilé výdaje na akci činí 381 180 Kč, z toho je příspěvek fondu Evropské unie 285 885 Kč a příspěvek Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. 95 295 Kč .

Řídíci orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: STŘEDISKO SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ AV ČR, v. v. i.

Vedoucí projektu:
Ing. Jan Škoda
e-mail: dsms@ssc.cas.cz

Liblice - optimalizace vodního režimu v zámecké oboře

Liblice - optimalizace vodního režimu v zámecké oboře       

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cílem projektu byla revitalizace a optimalizace vodního režimu v prostoru zámecké obory zámku Liblice, jež tvoří regionální biocentrum a je součástí NATURA 2000. V tomto areálu se nachází také přírodní rezervace Slatinná louka u Liblic. V rámci projektu byly v areálu obory obnoveny zanesené zavodňovací příkopy, vybudovány dva mokřady, vyčištěn a obnoven rybník a obnoveno prameniště – studánka. Přínos projektu představuje zvýšení ekologické stability i kvality krajinného rázu v této oblasti. Byla obnovena funkčnost všech vodohospodářských objektů prostřednictvím přírodě blízkých opatření.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 1 811 259 Kč, z toho je příspěvek fondu Evropské unie 1 385 613 Kč (76,5%), příspěvek SFŽP ČR / státního rozpočtu 244 520 Kč (13,5%) a příspěvek Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. 181 126 Kč (10%)

Řídíci orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: STŘEDISKO SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ AV ČR, v. v. i.

Vedoucí projektu:
Ing. Jan Škoda
e-mail: dsms@ssc.cas.cz

Marketing cestovního ruchu Kokořínska

Projektu CZ.1.15/2.3.00/57.01163 se Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. účastnilo jako partner, žadatelem bylo Sdružení obcí Kokořínska.

Cílem projektu byla marketingová podpora regionu a propojení dvou marketingových toků mezi partnerskými subjekty, Konferenčním centrem AV ČR - Zámek Liblice a Sdružením obcí Kokořínska, tedy marketingové propojení Kokořínska a Liblicka. Mezi aktivity projektu patřilo mj. vytvoření a výroba propagačních materiálů, map, instalace webkamery na Vrátenské hoře, účast na tuzemských a zahraničních veletrzích, konference cestovního ruchu, webová a DVD prezentace, aj.

Projekt byl podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy, celkové náklady projektu činily Kč 2 858 381,02, dotace pak Kč 1 425 898,24.