Dozorčí rada

Dozorčí rada vykonává dohled nad činností a hospodařením veřejné výzkumné instituce; za tím účelem jsou její členové na základě rozhodnutí dozorčí rady oprávněni kdykoliv nahlížet do účetních dokladů a dalších dokumentů této instituce, vyžadovat potřebná vysvětlení a zjišťovat skutečný stav.

Činnosti dozorčí rady

DR vykonává dohled nad nakládáním s majetkem veřejné výzkumné instituce a vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, kterými veřejná výzkumná instituce hodlá:
  • nabýt nebo zcizit nemovitý majetek;
  • nabýt nebo zcizit movitý majetek, jehož hodnota je vyšší než dvousetnásobek částky, od níž jsou samostatné movité věci považovány podle zvláštního právního předpisu za hmotný majetek;
  • zřídit zástavní nebo jiné věcné právo k majetku veřejné výzkumné instituce;
  • založit jinou právnickou osobu;
  • nabýt účast v existující právnické osobě;
  • vložit majetek do jiné právnické osoby;
  • sjednat či měnit nájemní smlouvu s dobou nájmu delší než 3 měsíce.

Další činnosti dozorčí rady

DR dále navrhuje odvolání ředitele zřizovateli, připravuje návrhy jednacího řádu dozorčí rady a jeho změn a předkládá je ke schválení zřizovateli. Vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce a k návrhu na sloučení, splynutí nebo rozdělení veřejné výzkumné instituce, dále k návrhu rozpočtu veřejné výzkumné instituce a ke způsobu jejího hospodaření. DR vydává své stanovisko k návrhům výzkumných záměrů veřejné výzkumné instituce, její další nebo jiné činnosti a k dalším věcem, které jí předloží ředitel nebo zřizovatel.
 
DR předkládá zřizovateli a řediteli nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti.

Členové dozorčí rady

Ing. Petra Broskevičová – předsedkyně
JUDr. Jiří Malý – místopředseda
Ing. Karel Aim, CSc.
Ing. Marta Arazimová
prof. Ing. Jiří Homola, CSc.,DSc.
PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D.
Ing. Július Štuller, CSc. 

tajemnice: Martina Jeleňáková