CZERA

Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (CZERA)

Projekt sdílených činností CZERA se zaměřuje na poskytování komplexního portfolia podpůrných služeb nutných pro intenzivní zapojování výzkumných a inovačních stakeholderů ČR do Evropského výzkumného prostoru. Řešitelem projektu je Technologické centrum Praha, které orgánům státní správy ČR, odpovědným za výkon agendy výzkumu, vývoje a inovací a zejména výzkumným organizacím a podnikům ČR poskytuje ve spolupráci s centrem EURAXESS ČR při Středisku společných činností AV ČR, v.v.i. a Národním kontaktním centrem – gender a věda při Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. expertní podporu. Tato podpora vede k vytváření příznivého prostředí k intenzivní účasti v 9. rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizontu Evropa (2021–2027) a dalších mezinárodních iniciativách a programech výzkumu, vývoje a inovací rozvíjených na evropské úrovni.

Součástí projektu CZERA je samostatný modul „EURAXESS ČR“. Cílem modulu je zejména poskytování služeb, jejichž prostřednictvím přicházejí do ČR zahraniční VaVaI pracovníci, nezatížení vstupními administrativními překážkami. Ti poté mohou snáze vytvářet společně s českými kolegy vysoce konkurenceschopné vědecké týmy, které úspěšně vstupují do mezinárodních projektů VaVaI. Vytváření multikulturních projektových týmů je také jedním z požadavků současné dotační politiky v rámci EU a ČR může v tomto ohledu plně využívat zázemí EURAXESS ČR a jeho plně funkční vazby na celoevropskou síť EURAXESS.

Projekt CZERA bude realizován do konce roku 2027.

Kontaktní osoba

Zuzana Maršálková

Zuzana Maršálkováprojektová manažerka
+420 221 403 813
+420 739 329 857