Academic TTO

Název projektu: Academic TTO

Řešení projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000626
Projekt v rámci výzvy: č. 02_16_014 - Budování expertních kapacit – transfer technologií v prioritní ose 2, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Popis, cíle a výsledky projektu:
Cílem projektu je připravit a implementovat dlouhodobě udržitelný systém budování expertních kapacit pro transfer znalostí a technologií v rámci Akademie Věd ČR. Půjde zejména o poskytování podpory v oblasti koordinace uplatňování výsledků vědy a výzkumu v praxi a otázek spjatých s ochranou duševního vlastnictví v podobě analýz, stanovisek a konzultací včetně systémových. Bude vytvořena mj. funkční databáze výsledků s aplikačním potenciálem. V projektu budou dále analyzovány potřeby pracovišť AV ČR a na tomto základě vytvořen unikátní systém dovednostních tréninků pro pracovníky AV ČR, kterých se transfer znalostí a technologií týká. Mezi klíčovou aktivitu patří i koordinace platformy pro pracovníky AV ČR, kteří tím získají prostor pro vyjádření, sdílení a řešení svých praktických otázek a reálných zkušeností a zvýší svou kvalifikaci v přenosu znalostí do praxe.

 

Očekávané výstupy projektu:

  • Vytvoření kurzu dovednostního tréninku
  • Proškolení administrativních a vědeckých pracovníků zabývajících se transferem znalostí a technologií
  • Srovnávací analýza stavu transferu technologií a znalostí
  • Směrnice
  • Databáze výsledků a kontaktů
  • Komunikační a marketingová strategie
  • Modulární výstavní systém

 

Partneři projektu:
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Projekt je řešen Centrem transferu technologií AV ČR.


Projekt Academic TTO je spolufinancován EU.

Vedoucí projektu:
Ing. Lenka Scholzová
tel: (+420) 221 403 890
e-mail: scholzova@ssc.cas.cz