Transfer technologií – CeTAV

Potřebujete poradit s transferem znalostí? Hledáte kontakty, chcete se vzdělávat v oblasti transferu znalostí a technologií nebo potřebujete získat aktuální informace?

Centrum transferu AV ČR (CeTAV) poskytuje konzultace a služby všem pracovištím Akademie věd ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem. Zkušenosti s transferem znalostí a technologií nám umožňují porozumět problematice napříč odbornostmi členů celého týmu.

001

001

002

002

003

003

Pohled do místnosti, kde probíhá školení

Pohled do místnosti, kde probíhá školení

Nabízíme

 • Podpora zavedení systému transferu technologií
 • Smlouvy ve výzkumu
 • Vztahy s průmyslem, marketing a komunikace
 • Licencování a komercializace
 • Profesní rozvoj, workshopy a semináře na míru
 • Ochrana duševního vlastnictví

Zavedení systému transferu technologií

Formou konzultací pomáháme ústavům řešit uplatnění jejich úspěchů. Zhodnotíme, zda je výsledek vhodný k transferování, posoudíme nabídky a vyjasníme práva k zaměstnaneckým dílům. Snažíme se o důkladnou analýzu, pochopení každé situace a hledáme funkční řešení, která jsou dlouhodobě přínosná.

Muž prezentuje

Ochrana duševního vlastnictví

Pomůžeme vám s přípravou patentu. Máme k dispozici pokročilé nástroje a nabízíme komplexní analytické služby, například zpracování patentového auditu na vašem pracovišti nebo analýzu patentového sousedství. Výstupem auditu je úplný soupis patentů a užitných vzorů, přehled běžících lhůt a průvodní list ke každému právnímu dokumentu s návrhem dalšího využití a postupu.

Zmrzlý ventil vědeckého zařízení

Vztahy s průmyslem, marketing a komunikace

Nabízíme pomoc s navazováním spolupráce s aplikační sférou. Pořádáme mezioborové diskuse, kulaté stoly i neformální setkání. Vytvořili jsme Databázi výsledků vědy a výzkumu AV ČR, která slouží jako nástroj při prezentaci vašich výsledků směrem k potenciálním investorům i výzkumným partnerům. Pomůžeme vám s přípravou nabídkového listu i marketingového plánu.

Smlouvy ve výzkumu

Nabízíme podporu při sjednávání spolupráce s podniky a dalšími zástupci aplikační sféry. Posoudíme připravované smlouvy a dohody o spoluvlastnictví patentu a smlouvy upravující spolupráci ve výzkumu. Zajistíme soulad smluv s pravidly veřejné podpory. Budeme vás podporovat a reprezentovat na jednáních se zahraničními partnery.

Vědecké zařízení

Licencování a komercializace

Poskytujeme pracovištím licenční poradenství a pomáháme jim v orientaci mezi open access filosofií a tlakem na komercializaci výsledků výzkumu. Vzájemného souladu těchto protichůdných požadavků dosahujeme náležitými smlouvami a vyváženými licenčními podmínkami. Podporujeme vznik akademických spin-off firem, které reprezentují hodnoty AV ČR.

Žena prezentuje

Profesní rozvoj v oblasti transferu technologií

Poskytujeme ústavům AV ČR specializované vzdělávání, semináře a workshopy pro vědecké pracovníky, technickohospodářskou správu a pracovníky transferu znalostí. Naše semináře jsou interaktivní, pracují s menším počtem účastníků a nabízejí trénink v řešení reálných situací na pracovištích AV ČR. 
 

Muž poslouchá přednášku

Muž poslouchá přednášku

Přednášející pracuje s počítačem

Přednášející pracuje s počítačem

Pohled do publika

Pohled do publika

Přednášející s mikrofonem

Přednášející s mikrofonem

Skupina přednášejících za stolem

Skupina přednášejících za stolem

Pohled do sálu

Pohled do sálu

Fotografie obálky publikace Spinoff

Fotografie obálky publikace Spinoff

Přednášející za stolem

Přednášející za stolem

Výsledky CeTAV

Za poslední tři roky jsme poskytli:

 • 144 konzultací v oblasti uplatňování výsledků VaV
 • 48 konzultací k ochraně duševního vlastnictví
 • 14 konzultací k plánům komercializace
 • pomoc s aktualizací 11 interních směrnic upravujících nakládání s výsledky výzkumu
 • 21 konzultací ke smluvním vztahům
 • 12 konzultací k internímu nastavení procesů na pracovišti
 • desítky dalších jednorázových konzultací

CeTAV je řešitelem projektu Academic TTO (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000626) spolufinancovaným EU.

Kontakt pro transfer technologií

smekal

Martin Smekalvedoucí oddělení+420 731 627 230 Vodičkova 40, Praha 1

https://techtransfer.cas.cz